El 5% d'àrids reciclats en la construcció


 16-06-2021 

Aquest mes de març de 2021, l'Agència de Residus de Catalunya va aprovar una ordre amb la Guia per al compliment de l'ús del 5% d'àrids reciclats en els projectes de construcció. Aquesta guia desenvolupa la reforma que introdueix la Llei 5/2020, de 29 d'abril amb el seu article 147.2, en el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova la llei reguladora dels residus. Concretament, afegeix una disposició addicional, la quarta, mitjançant la qual estableix que tant els projectes d'obres públiques com privades han d'incloure un mínim de 5% d'àrids reciclats dins el total d'àrids previstos.

Contingut de la Guia aprovada el març de 2021 per l'Agència de Residus de Catalunya

Actualment, són quatre els punts que desenvolupa aquesta ordre sobre els àrids reciclats en la construcció:

 1. Els requisits per a la utilització d'àrids reciclats procedents del processament en plantes especialitzades en els residus de la construcció i demolició a Catalunya.
 2. La procedència, composició i característiques d’aquests.
 3. Quan i com es poden utilitzar.
 4. I les condicions i la documentació que s'han d'omplir.

Què són els àrids reciclats?

Els àrids són materials granulats que provenen de residus de la construcció i demolició d'altres estructures. Estan formats per fragments de roca i sorres. S'utilitzen en tota mena de construccions i posseeixen nombroses aplicacions industrials, com ser utilitzats per a farcits de material o per a camins fets íntegrament amb àrids reciclats. Constitueixen el que popularment es coneix com a grava, graveta i sorra.

Es poden classificar atenent a diferents criteris. Destaquen el tipus de roca, la mida i el tipus d'aplicació. Dins d'aquest últim grup, es troben els àrids per a formigó, per morters, per capes de rodaments, etc.

La diferència que posseeixen respecte dels àrids reciclats, és que els nous s'obtenen a partir d'extraccions mineres i processos de transformació que, moltes vegades, requereixen una elevada despesa energètica i deixen empremta de carboni.

Per la seva banda, els àrids reciclats també han de passar un procés de transformació, però com ja han estat utilitzats prèviament, no estan sotmesos al mateix tractament d’optimització. D'aquesta manera, s'estalvia una considerable quantitat d'energia en extracció de matèries primeres, no s'esgoten al mateix ritme les reserves d'àrids convencionals i es redueixen costos de transport.

Procedència dels àrids reciclats en construcció

Per computar en el percentatge mínim de 5% d’àrids reciclats en la construcció, l'ordre esmenta dues fonts:

 1. La compra a una empresa especialitzada, com Romà Infraestructures, on els productes tinguin el segell CE i, a més, els mantingui en vigor.
 2. Els que provenen de la construcció o demolició generats en la mateixa obra. Les plantes mòbils que s'instal·lin per a aquests residus es consideren dins de la seva llicència d'obres com a part integrant de la mateixa, i únicament poden tractar aquests residus i només els poden subministrar a la mateixa obra seguint la normativa aplicable en cada cas.

L'economia circular i Romà Infraestructures i Serveis

Per entendre les raons que van inspirar aquest article 147.2 de la Llei 5/2020 i aquesta ordre de l'Agència de Residus de Catalunya, cal remuntar-se a l'any 2015. En aquest any, les Nacions Unides va publicar l'Agenda 2030 per a un desenvolupament sostenible. Aquest document consta de 17 objectius marcats dels quals les empreses recicladores ja contribueixen a 12 d’aquests des de molts anys enrere.

Així, Romà Infraestructures i Serveis porta més de 45 anys reivindicant la necessitat de reduir, reciclar i reutilitzar, demanant un compromís sincer i la implicació dels poders públics.

El novembre de 2016, la Comissió Europea va exposar el seu enfocament estratègic per a l'aplicació de l'agenda que es va materialitzar el 2020 amb el Pacte Verd Europeu. En aquest marc, va establir el Pla d'Acció per a l'Economia Circular, que presta especial atenció a l'apoderament dels ciutadans, concretats en drets com el de reparar o reutilitzar i als sectors intensius de recursos com la construcció.

Gràcies a la nova ordre, la construcció amb àrids reciclats permet avançar cap a l'economia circular.

 • Disminueix la pressió sobre el medi ambient.
 • Redueix la dependència d'altres països i la pressió en l'extracció de matèries primeres.
 • Estimula la competitivitat i la innovació.
 • Promou el creixement econòmic.
 • Es creen nous llocs de treball, molts de caràcter inclusiu per a col·lectius amb dificultats per a la seva integració laboral.

D'altra banda, l'Agència de Residus de Catalunya el gener de 2021, va oferir 3,8 milions d'euros a projectes que facin servir àrids reciclats, sens dubte, una bona estimulació. 

Des de Romà Infraestructures i Serveis som conscients de la importància d’utilitzar àrids reciclats en la construcció, sent aquests una alternativa més sostenible per al medi ambient gràcies a la seva reutilització. Per aquest motiu, oferim la possibilitat d’utilitzar-los en una gran varietat d’obres, com camins d’àrids reciclats, rebliment de material, i gràcies a la nova ordre, també en tot tipus de projectes de construcció. 
 
Altres articles sobre:

#Tots
#casos reals
#notes de premsa